กิจกรรมภายในคณะ

แผนการดำเนินการกิจกรรม 7ส ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564