ข้อมูลประวัติ

ชื่อ - สกุล กิตติพงษ์ สุวรรณสน
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร คณบดีคณะนิติศาสตร์

คุณวุฒิ
น.บ. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผลงานวิชาการ
1. หนังสือ กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (หลักและคำพิพากษา)

2. เอกสารประกอบการสอน กฎหมายปกครอง
3. เอกสารประกอบการสอน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนพิจารณา
4. งานวิจัย อำนาจศาลปกครองกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นผู้ถูกฟ้องคดี

วิชาที่สอน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ