ข้อมูลการบรรยายรายวิชาต่าง ๆ
สำหรับกลุ่ม Block Course บางส่วนตอนท้ายของภาค2/62
และ
สำหรับทุกกลุ่มเรียน ภาคฤดูร้อน/62
สำหรับกลุ่ม Block Course บางส่วนตอนท้ายภาค 2/62
วิชาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ผู้บรรยาย : ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณสน
(ส่วนแรก)
วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้บรรยาย : อ.สิทธิพร ภู่นริศ
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ผู้บรรยาย : อ.บุญชณัฎฐา สุขเสมอ
(ส่วนท้าย)
ภาคฤดูร้อน/2562 ทุกกลุ่มเรียน
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ผู้บรรยาย : อ.บุญชณัฎฐา สุขเสมอ
กฎหมายประกันสังคม
ผู้บรรยาย : อ.นิตยา นิยมไร่
รหัสเข้า Classroom = 2zgreo3
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
ผู้บรรยาย : อ.บุญชณัฎฐา สุขเสมอ
เริ่มเรียน 25 เม.ย. 2563
ปัญหาในกฎหมายธุรกิจ
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
ผู้บรรยาย : อ.สิทธิพร ภู่นริศ
เริ่มเรียน 16 พ.ค. 2563
E-booK (พร้อมเสียง) วิชาสัมมนากฎหมายธุรกิจ/ปัญหาในกฎหมายธุรกิจ(สามารถเลือกเปิด-ปิดเสียงได้)
***ทุกคนสามารถเข้าถึงได้