ติดต่อ - สอบถาม

455144024
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ต.บ้านเกาะ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0 4400 9711 ต่อหมายเลขภายใน 131
โทรสาร 0 4400 9712  

Faculty of Law, Vongchavalitkul University

84 Moo 4 Mitraparb-Nongkai Highway, Banko,

Muang, Nakhornratchasima 30000

Tel. 0 4400 9711  (131)

Fax. 0 4400 9712