ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ สุวรรณสน
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
ประธานกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา กฎหมายมหาชน


___คุณวุฒิ___
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
--ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายปกครอง กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายวิธีสบัญญัติ--อ.บุญชณัฎฐา สุขเสมอ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
หัวหน้างานพัฒนาระบบการเรียนรู้

___คุณวุฒิ___
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
MINI MPM (Modern Public Management) สำนักงาน ก.พ.ร.
น.ม. (กฎหมายมหาชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
***กำลังศึกษา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่***

--ความเชี่ยวชาญ : นิติศึกษา นิติปรัชญา กฎหมายมหาชน--

อาจารย์สิทธิพร ภู่นริศ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
หัวหน้างานวิจัยและการจัดการความรู้

___คุณวุฒิ___
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป.วิชาว่าความ สภาทนายความ
น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-- ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการค้าและธุรกิจ --


อ.วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
หัวหน้างานบริการทางวิชาการแก่สังคม

___คุณวุฒิ___
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป.วิชาว่าความ สภาทนายความ
น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-- ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--


อ.วรวิทย์ ชายสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
หัวหน้างานพัฒนากิจการนักศึกษา

___คุณวุฒิ___
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป.วิชาว่าความ สภาทนายความ
น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-- ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--
น.ส.นิรมนล อินทรเกษม [ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ ]

ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล