ประวัติ

ความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์

            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 ในขณะนั้นยังใช้นามว่า “วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” และต่อมาได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537  โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
999686_486897221398049_946429723_n

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง เพื่อแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สูงขึ้น เป็นแหล่งบริการสังคม แหล่งค้นคว้า และส่งเสริมด้านวิชาการ

ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ทั้งได้รับการรับรองจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เนติบัณฑิตยสภา

และสภาทนายความ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จึงมีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญา เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ