อาจารย์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัล แก่สถานศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ในการนี้ นายบุญชณัฎฐา กรัชกายพันธ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น 25 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน" ระดับอุดมศึกษา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
โปรดให้ท่านผู้หญิงวราภรณ์ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ครั้งที่ 31
ในการนี้ อาจารยสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว
อ.บุญชณัฎฐา สุขเสมอ ในฐานะศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้รับรางวัล "รางวัล "นิติพัฒน์ จิตอาสา" ปี 2560"
โดย รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัล "นิติพัฒน์ จิตอาสา" ปี 2560 แก่ศิษย์เก่าที่มีความดีเด่นด้านจิตอาสา
จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
45477134_2283863278512853_982864915926614016_n
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปี 2556

นางสาวทัศรียา พุทธอารักษ์วงศ์
นางสาวสุดารัตน์ รัตนประภา
และ นายศรัญญู เจนจังหรีด

เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือก ของ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3

ผลการแข่งขันได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา