เยี่ยมชมคณะฯ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารขวัญทอง โดยประกอบด้วย สำนักงานคณะนิติศาสตร์
เป็นห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และเป็นสถานที่ติดต่อในงานธุรการต่าง ๆ ของคณะวิชา

ห้องศาลจำลอง

ห้องศาลจำลอง ตั้งอยู่อาคารขวัญทอง ชั้น 2 ตรงข้ามสำนักงานคณะนิติศาสตร์
เป็นห้องซึ่งจำลองมาจากบัลลังก์พิจารณาคดีของศาลอาญา (ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร) มีความสวยงามและสมจริง โดยห้องดังกล่าวเป็นห้องบรรยายวิชากฎหมาย และโดยเฉพาะใช้เป็นห้องสำหรับฝึกปฏิบัติทักษะการว่าความและวิธีพิจารณาคดีในศาล

ห้องสืบค้นฎีกา

ห้องสืบค้นฎีกา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารแสงส่องปัญญา ภายในสำนักบรรณสารและสารสนเทศ (ห้องสมุด)
มีคำพิพากษาฎีกาของศาลยุติธรรม ราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้สนใจได้สืบค้นมากมาย