หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 2561