ข้อมูลประวัติ

ชื่อ - สกุล บุญชณัฎฐา สุขเสมอ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิ
ธรรมศึกษาชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา
น.บ. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
น.ม. (กฎหมายมหาชน) สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Mini MPM (การจัดการภาครัฐ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
วุฒิบัตร การสร้างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิบัตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาและนักวิชา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงานวิชาการ
1.เอกสารประกอบการสอน ทักษะเพื่อการศึกษากฎหมาย
2.เอกสารประกอบการสอน ความรู้พื้นฐานแห่งกฎหมาย
3.เอกสารประกอบการสอน กฎหมายการคลังและภาษีอากร

วิชาที่สอน
ทักษะเพื่อการศึกษากฎหมาย
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย (ในส่วน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป)
นิติปรัชญา