ข้อมูลประวัติ

ชื่อ - สกุล กมลชนก พะไลไผ่
ตำแหน่ง เลขานุการคณะนิติศาสตร์

คุณวุฒิ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน