ข้อมูลประวัติ

ชือ - สกุล สาลินี ลิขิตพัฒนะกุล
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป. วิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วุฒิบัตร การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (ศวธ.) กระทรวงยุติธรรม

ผลงานทางวิชาการ

สาลินี  ลิขิตพัฒนะกุล, (2556), หลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในการคุ้มครองสิทธิคนพิการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006, รายงานสืบเนื่อง การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง : โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ” สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย 9 สถาบัน วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, หน้า 322 – 332.

S. Likitpattanakul, S. Ratchajanda and K.Pamanee, The Pilot Project on Paratransit for People with Disabilities and Elderly in Thailand. Proceeding of the 4th Ratchasuda international Conference on Disability 2017 Ratchasuda College of Mahidol University, Thailand, 26-27 July 2017, pp. 138 – 154.

วิชาที่สอน
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย