ข้อมูลประวัติ

ชื่อ - สกุล สิทธิพร ภู่นริศ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิ
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป.วิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาที่สอน
กฎหมายลักษณะทรัพย์
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

กฎหมายเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ