ข้อมูลประวัติ

ชื่อ - สกุล พรพิรุณ ธัญญศรี
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิ
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

LL.M. (International Law) Stetson University, U.S.A.

LL.M. (International Intellectual Property Law) IIT Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, U.S.A.

วิชาที่สอน
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
กฎหมายลักษณะมรดก